Gizlilik Sözleşmesi

İşbu “Aydınlatma Metni”, WissenTechnology İnsan Kaynakları Yönetim ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. (WissenTech) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve bu hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Ticari ilişkilerimiz veya siz başvurucularımızla olan iş ilişkimiz dahilinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve aynı zamanda en güncel halinin korunarak ancak tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, mevzuat gereği bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, WissenTech  web sitesinde online olarak işlem yaptığınız sürece geçerli olan işlemlerdir. Online işlem harici yapılacak işlemlerin WissenTech kontrolü dışında olduğunu da bildiririz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

WissenTech olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereği yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, başvurucu adaylarımızın paylaştığı kişisel (özel ve genel)verilerden yararlanmak suretiyle işveren müşterilerimizle eşleştirebilmek amacıyla; ayrıca tüm müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verilerinizin tarafımızla paylaşması halinde, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların uygun bulduğu diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; WissenTech olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına açık rızanıza ve/veya KVKK 5. maddesinin 2. Fıkra hükmü ya da benzeri mevzuat gereği hükümlere istinaden zorunlu hallerde; işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm tedbirler de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Kişisel Veri Sahibi Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Adayların toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre gerekli hallerde toplanacak özel nitelikli kişisel verileri, işbu metinde belirtilen amaçların yanında ayrıca aşağıda da sıralanan amaçlarla da işlenecektir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya sonradan uygun olduğu takdirde, yurtiçi veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Kurumumuzun uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

Belirtmemiz gereklidir ki; başvurucu adaylarımızın yukarıda tanımlanmış koşullarda paylaştığı verilerin işveren müşterilerimiz tarafından herhangi bir şekilde veri işlemeye tabii tutulması halinde işveren müşterilerimiz de veri sorumlusu haline gelecektir. WissenTech aracılığıyla ilgili işverenin erişimine açılmış aday başvurucunun verileri ile ilgili işverene talebi olması halinde, talep ilgili tarafa iletilecektir. Ayrıca, işveren müşterilerimizin elde ettiği adayların verilerini kendi sistemlerine aktardığı haller için, aktarılan bilgilerle ilgili, talebin gerçekleştirilmesi veri sorumlusu sıfatıyla işveren müşterinin sorumluluğuna ait olacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; Kişisel Veri Sahiplerinin açık rızasına istinaden ve/veya KVKK 5. maddesinin 2. Fıkra hükmü ya da benzeri mevzuat gereği hükümlere istinaden zorunlu hallerde; KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde gerekli önlemler alınmak kaydıyla;

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi için ve faaliyetlerimiz gereği yurt içinde ve yurt dışında doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler ve 3. Kişiler ve yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

WissenTech’nın  ilgili kişi olan aday başvurucu ve/veya işveren müşterilerden KVKK ilgili hükümleri ve mevzuat gereği aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak genel kişisel veriler ile gerekli hallerde özel kişisel verilerin toplanması söz konusudur.

Kişisel Veri Toplamada Kullanılan Yöntemler;

 • WissenTech’ya doğrudan aday başvurucu ve/veya işveren müşteri tarafından sağlanan kişisel veriler : İlgililerce doğrudan iletilen tüm bilgi ve belgeler,
 • Üçüncü kişilerden aday başvurucu ve/veya işveren müşteri ile ilgili olarak toplanan kişisel veriler: WissenTech’nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan haller : Bu hallerde, mülakat sırasında, WissenTech çalışanı veya danışmanı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri : Bu testler sonucunda elde edilmiş veriler,
 • Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla toplanan veriler : Web sitesi kullanımı vb. durumlarda elde edilen kişisel veriler,
 • Şirketimiz ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile toplanan veriler : Anılan uygulamalar ve internet siteleri üzerinden otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanan kişisel veriler,

Şeklinde ifade edilebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde tarafımıza bilgi verilmesi önemlidir. 

Yasada yer alan haklarınıza ilişkin talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile WissenTech’nın ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 ŞİŞLİ/ İSTANBUL İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, WissenTech’ya ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği “Aydınlatma Metni”ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

 • Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi,
 • Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,
 • Elektronik ortamda tutulmakta olan verilerimin Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olabileceğini kabul ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.