Kullanım Koşulları

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

WissenTech’nın  ilgili kişi olan aday başvurucu ve/veya işveren müşterilerden KVKK ilgili hükümleri ve mevzuat gereği aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak genel kişisel veriler ile gerekli hallerde özel kişisel verilerin toplanması söz konusudur.

Kişisel Veri Toplamada Kullanılan Yöntemler;

  • WissenTech’ya doğrudan aday başvurucu ve/veya işveren müşteri tarafından sağlanan kişisel veriler : İlgililerce doğrudan iletilen tüm bilgi ve belgeler,
  • Üçüncü kişilerden aday başvurucu ve/veya işveren müşteri ile ilgili olarak toplanan kişisel veriler: WissenTech’nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler,
  • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan haller : Bu hallerde, mülakat sırasında, WissenTech çalışanı veya danışmanı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
  • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri : Bu testler sonucunda elde edilmiş veriler,
  • Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla toplanan veriler : Web sitesi kullanımı vb. durumlarda elde edilen kişisel veriler,
  • Şirketimiz ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile toplanan veriler : Anılan uygulamalar ve internet siteleri üzerinden otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanan kişisel veriler,

Şeklinde ifade edilebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde tarafımıza bilgi verilmesi önemlidir. 

Yasada yer alan haklarınıza ilişkin talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile WissenTech’nın ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1ŞİŞLİ/ İSTANBUL İstanbul adresine gönderebilirsiniz.